NORM TEKNİK
Ana Sayfa   |   Site Haritası  |   İletişim
Hakkımızda Hizmetler Sistemler Referanslar Kalite Belgeleri Şartname ve Teknik Bilgiler   İnsan Kaynakları  
 
 
Şartname ve Teknik Bilgiler

Teknik Bilgiler
Yönetmelik
Şartnameler
Makaleler
Standart, Sertifikasyon ve Onay Kuruluşları
 
 
 
Ekipmanların Seçimi ve Yerleşimi
 
BÖLÜM 8 EKİPMANLARIN SEÇİMİ VE YERLEŞİMİ
8.1 Genel Esaslar
8.2 Bölgesel Kontrol Vanaları
8.3 Kesme ve Kontrol Vanaları
8.4 Alarm Vanaları
8.4.1 Islak Alarm Vanası
8.4.2 Kuru Alarm Vanası
8.4.3 Ön Tepkili Alarm Vanası
 
Ekipmanların Seçimi ve Yerleşimi
8.1 Genel Kurallar
8.1.1 Sprinkler sistemlerinin güvenilirliği ve performansını etkileyen diğer bir faktör, ekipman ve malzeme seçimidir. Malzeme ve ekipman seçiminde değerlendirilmesi gereken bazı faktörler, güvenilirlik ve montaj yapılan çevre koşullarına uyum ve maliyettir. Otomatik sprinkler sistemlerinde, ekipmanların yerleşimi konusunda aşağıda verilen temel prensip ve kurallar dikkate alınmalıdır.
8.1.2 Su basıncı, 12 bar’ı geçmemelidir. Pompalı sistemlerdeki basınç, kapalı vana durumundan kaynaklanan debi ve basınçta artış olacağı düşünülerek dikkate alınmalıdır. Su basıncının 12 bar’dan yüksek olduğu durumlarda, vanalar basınç sınıfına uygun seçim yapılmalıdır. Yüksek statik basınçların bulunmasının muhtemel olduğu yerlerde, özellikle yüksek binalarda, bütün vanaların sistem basıncına uygunluğunun sağlanmasına özen gösterilmelidir.¹
8.1.3 Su kaynakları ve sprinkler kontrol vana setleri arasındaki bağlantılar aşağıdakileri sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.²
(a) Bir su beslemesinde yapılan bakım, diğer herhangi bir kaynak veya su beslemeninçalışmasına zarar vermeden yapılabilmelidir.
(b) Bir su beslemesinde meydana gelen herhangi bir problem, diğer hiç bir kaynak veya su beslemesinin çalışmasına zarar vermemelidir.
(c) Pislik tutucular, pompa setleri, tek yönlü vanalar ve debi ölçerler gibi ana bileşenlerin bakımlarının yapılması sağlanır.
8.1.4 Her sprinkler tesisatı, EN 12259-2 veya EN 12259-3’e uygun bir alarm vana setine sahip
olmalıdır.³
8.1.5 Yangın tesisatlarında, su akışını kesebilen vanalar, bölgesel kontrol vanaları ve su kaynağı ile sprinkler tesisatı arasındaki besleme hatlarında bulunan tüm kontrol vanalarının devamlı açık kalmasını sağlayacak önlemler alınmalıdır. Vanalar, konum göstergeli ve izlenebilir olmalıdır.
(a) Çok zonlu sistemlerde ve yüksek binalarda sprinkler sistemini oluşturan tüm vanalarda elektriksel izleme sağlanmalıdır.
(b) Elektriksel izlemenin yapılmadığı durumlarda, vanalar doğru konumda kilitlenerek veya etrafı çit ile çevrili kapalı bölmeler içindeki vanalar açık pozisyonda mühürlenerek ve haftada bir kez denetlenmelidir.
(c) Vanalar göz seviyesinin üzerinde bir noktaya yerleştiriliyorsa, altındaki kattan bakıldığında konum göstergesi görülebilir olmalıdır.
8.1.6 Sprinkler alarm vanaları bina içinde düzenlenen ring halindeki ana besleme hattından besleniyorsa, ana besleme ringi bölgesel kontrol vanaları ile bölgelere ayrılmalıdır. Ringin her bölümünden en fazla 4 adet alarm vanasına besleme yapılmasına izin verilir.
8.1.7 Sprinkler sistemi ana besleme borusu birden fazla yangın zonuna hitap ediyorsa; her bir zon veya kolon hattına akış anahtarı, test drenaj vanası ve izlenebilir kesme vanasından meydana gelen kat vana grubu konulmalıdır.
8.1.8 Pompalar gibi su besleme donanımları, binalarda veya tehlikeli işlemlerin yapıldığı veya patlama tehlikelerinin olduğu bina ve müştemilatında bulunmamalıdır. Su beslemeleri, durdurma vanaları, kontrol vana setleri herhangi bir yangın anında güvenli şekilde ulaşılabilecek biçimde monte edilmiş olmalıdır. Su beslemelerinin ve kontrol vana setlerinin bütün bileşenleri yetkilendirilmemiş şahıslar tarafından kullanılmasına karşı güven altına
alınacak ve donmaya karşı uygun koruma sağlanacak şekilde montajları yapılmalıdır.¹
8.1.9 Su beslemelerinde en az uygun bir akış ve basınç ölçme düzeneği kalıcı bir şekilde monte edilmeli ve bu düzenek her bir su beslemesini kontrol edebilmelidir.²
8.1.10 Pozitif basınç yüküyle açık tanklardan beslenen pompalarda, tank dışında su alma borusuna bir pislik tutucu monte edilmelidir. Ayrıca tank ve pislik tutucu arasına bir durdurma vanası monte edilmelidir. Izgaralar, borunun anma alanının asgari 1,5 katı olan bir kesit alanına sahip olmalı ve çapı 5 mm’den büyük olan cisimlerin geçmesine izin vermemelidir.³
8.1.11 Birden fazla pompanın verildiği durumda, bir pompa bakım için çıkarıldığında, her bir pompanın çalışmaya devam etmesini sağlamak için durdurma vanalarına takılması şartıyla emme boruları birbirine bağlanabilir.
8.1.12 25 mm hortum sistemlerinde basıncın 7 bar’ı geçmesi durumunda basınç düşürücüler kullanılmalıdır. 50 mm hortum sistemlerinde basıncın 9 bar’ı geçmesi durumunda basınç düşürücü kullanılmalıdır.
8.1.13 Binada otomatik sprinkler sistemi bulunuyorsa, sprinklerin açılması durumunda yangın alarm sisteminin otomatik algılama yapması sağlanmalıdır. Bu amaçla her bir zon hattına su akış anahtarları tesis edilecek ve bu akış anahtarlarının kontak çıkışları yangın alarm sistemine giriş olarak bağlanmalıdır.6
8.1.14 Bir bina ya da yapıda, sprinkler sistemi kurulduğu takdirde sprinkler alarm istasyonları ve akış anahtarları yangın alarm sistemine bağlanmalıdır. Sprinkler sisteminden gelen alarm uyarıları ya ayrı bir bölgesel izleme panelinde ya da yangın kontrol panelinde ayrı bölgesel alarm göstergeleri oluşturularak izlenecektir. Hat kesme vanalarının izleme anahtarları ve sprinkler sistemine ilişkin diğer arıza kontakları da aynı şekilde yangın alarm sistemi tarafından sürekli
olarak denetlenecektir.
8.1.15 Kuru borulu sistemlerde, sprinklerin açılışı ile su boşaltılması için geçen sürenin 60 saniyeden az olduğunu göstermek için yapılan deneyler, uzaktaki deney vanası kullanılarak yapılmalıdır.
8.1.16 Hidrolik bakımdan en uzaktaki bağlanan ve tek bir sprinklerden boşalmaya eşit bir akışı aktaran boru sistemini içeren deney tesisi sağlanmalıdır.9
8.1.17 Kuru ve ön etkili tesisatlar, görünür ve sesli uyarı için bir düşük hava/gaz basınç alarmıyla donatılmalıdır.
8.1.18 Sprinkler tesisatları basınç ve debinin ölçülmesi için daimi cihazla birlikte verilmelidir. Deney
suyunun atılması için uygun bir tesisat sağlanmalıdır.¹
8.1.19 Su beslemelerinde en az uygun bir akış ve basınç ölçme düzeneği kalıcı bir şekilde monte edilmeli ve bu düzenek her bir su beslemesini kontrol edebilmelidir. Deney tertibatı yeterli kapasitede olmalı ve tedarikçinin talimatlarına uygun olarak monte edilmelidir.Tertibatlar donmaya maruz kalmayan bir alanda monte edilmelidir.²
8.1.20 Pompalar, basınç tankları ve cazibeli tanklar gibi su besleme donanımları, binalarda veya tehlikeli işlemlerin yapıldığı veya patlama tehlikelerinin olduğu bina ve müştemilatında bulunmamalıdır. Su beslemeleri, durdurma vanaları, kontrol vana setleri herhangi bir yangın anında güvenli şekilde ulaşılabilecek biçimde monte edilmiş olmalıdır. Su beslemelerinin ve kontrol vana setlerinin bütün bileşenleri yetkilendirilmemiş şahıslar tarafından kullanılmasına karşı güven altına alınacak ve donmaya karşı uygun koruma sağlanacak şekilde montajları yapılmalıdır.³
 
8.2 Bölgesel Kontrol Vanaları
8.2.1 Sadece besleme borusu ayrılmış bir bölümün suyunun diğerlerinden bağımsız olarak kesilmesini sağlamak üzere, su besleme hattı üzerine konulmuş olan kesme vanaları, bölgesel kontrol vanaları olarak tanımlanır.
8.2.2 Yangın sistemlerinde kullanılan vanaların konumunun görülebilir ve izlenebilir olması gereklidir.
8.2.3 Bina içi borulamada; bölgesel kontrol vanası olarak izleme anahtarı ile birlikte yükselen milli vana veya izleme anahtarlı kelebek vana kullanılır.
8.2.4 Yeraltı ana yangın besleme hatlarında, bölgesel kontrol vanası olarak genellikle boyunlu vana ve açma kapama için kolaylıkla vana konumunun da izlenebildiği post indikatör kullanılır. Boyunlu vana yeraltı borulamada vana kutusu içine yerleştirilerek de kullanılabilir. Vana kutusu veya pit içinde kullanılması durumunda yükselen milli vana da yeraltı borulamada kullanılabilecek bir seçenektir.
8.2.5 Tasarım İçin Gerekli Bilgiler
(a) Sprinkler sistemi veya diğer sulu söndürme sistemi su beslemeleri ana yangın hattından alınıyorsa, alınan hat üzerinde bölgesel kontrol vanaları kullanılmalıdır.
(b) Hidrant sisteminde, hidrant yenilenmesini ve bakım işlemlerinin yapılmasını kolaylaştıracak uygun noktalarda ve yerlerde yeraltı ve/veya yerüstü hat kesme vanaları temin ve tesis edilmelidir.
(c) Yeraltı borulamada boyunlu veya yükselen milli vana kullanımına aşağıdaki şartların sağlanması halinde izin verilir:
- Yeraltında boyunlu vana ile birlikte post indikatör kullanılması durumunda vana kutusu kullanılmaz. Boyunlu vananın açma kapama fonksiyonu için T anahtar kullanımına, sadece yetkili kişilerce kullanımını sağlayacak düzenlemelerin yapılması durumunda izin verilir. T anahtar kullanılması durumunda, boyunlu vana vana kutusu içine alınmalıdır .
- Yeraltında kullanılan vanalar yükselen milli vana tipte seçilirse, vana kutusu içine alınmalıdır. Yükselen milli vanalar tercihen dış saha şartlarına uygun izleme anahtarı ile izlenmeli veya açık pozisyonda kilitlenmelidir. Yükselen milli vananın mili aynı zamanda konum göstergesi görevini görür.
 
8.3 Kesme ve Kontrol Vanaları
8.3.1 Kontrol vanası; ana besleme hatları üzerinde yer alan ve sprinkler tesisatına su akışını kontrol etmek üzere su besleme borusu üzerinde kullanılan vanalar kontrol vanası olarak tanımlanır. Kesme vanası; değişik amaçlarla (bakım, onarım vb.) sistemin geçici olarak kapatılmasını sağlamak üzere suyu kesen (pompa çıkışı, kat kesme vanaları) kapatma vanaları kesme vanası olarak adlandırılır. Kat kontrol vana grubu; belli bir yatay dağılım (örneğin kat) bölgesinin
suyunu kesmek, hattı boşaltabilmek ve o bölgeden bağımsız alarm bilgisini test edebilmek için oluşturulan vana grubudur.
8.3.2 Kesme veya kontrol amaçlı olarak kelebek vana veya yükselen milli vana kullanılır. Kelebek
vanalar dişli kutulu volanlı tiptedir. Kelebek vanaların izleme anahtarı vana içindedir ve üzerinde
açık kapalı konum göstergesi bulunur. Kelebek vanalarda flanşlı, yivli veya flanş arası bağlantı
seçenekleri mevcuttur. Yükselen milli vanalar; tam açık konumunda düzgün akışı bozmayan
açık konumu milin yukarı aşağı hareketi ile gözle izlenebilen, izleme anahtarı takılarak elektriksel
izleme yapılabilen sürgülü vana tipidir. Yükselen milli vanalar genellikle flanşlı bağlantıya uygundur.
8.3.3 Tasarım Bilg ileri
(a) Her alarm vanasının altına kesme vanası yerleştirilmelidir.
(b) Pozitif basınç altındaki sistemlerde, her pompa emiş hattında kesme vanası kullanılmalı ve emiş hattındaki tüm vanalar yükselen milli vana olmalıdır. Kelebek vana klapesi vana gövdesindeki geçiş alanını azaltır ve yükselen milli vana ile kıyaslandığında daha fazla hidrolik kayıp yaratır. Klape türbülansa sebep olur bu nedenle pompa emiş hatlarında kelebek vana kullanılmamalıdır.
(c) Pompa emiş hatlarının birbirine bağlanması durumunda su deposu çıkışlarında kontrol vanası kullanılmalıdır.
(d) Her pompa basma hattına bakım onarım amaçlı olarak kesme vanası yerleştirilmelidir.
(e) Elektriksel izleme gerekli olan yerlerde yükselen milli vana, izleme anahtarı ile birlikte kullanılmalıdır.
 
(f) Her kat girişindeki kat kontrol vana gurubunda kesme vanası kullanılmalıdır. Kesme vanası olarak, izleme anahtarı ile birlikte yükselen milli vana veya izlenebilir kelebek vana tipleri kullanılır. Genellikle kat girişlerinde daha kompakt ve az yer kaplaması nedeniyle, yükselen milli vana yerine izleme anahtarlı kelebek vana tercih edilir.
Not: NFPA13’e göre; itfaiye bağlantı vanaları ile sprinkler sisteminin aynı kolondan beslendiği birleşik tesisatlarda, sprinkler sistemi bağlantılarında kesme vanasından sonra çek valf kullanımı zorunludur.¹
8.4 Alarm Vanaları
8.4.1 Islak Alarm Vanası
8.4.1.1 Islak borulu sprinkler sistemlerinde bir veya daha fazla sayıda açılan sprinklerden su akışı ile elektriksel ve mekanik alarmları aktive etmek üzere kullanılan çek vanadır.
8.4.1.2 Çalışma Prensibi
Sprinkler tesisatındaki su basıncı besleme su basıncına eşit veya daha fazla olduğu sürece alarm vanası kapalı konumdadır. Bir veya daha fazla sayıda sprinklerin açılmasıyla, alarm vanası klapesi açılır, sisteme ve geciktirme hücresine su akışı başlar. Geciktirme hücresi tamamıyla su ile dolduğunda su basıncı ile presostat ve su alarm gongu aktive olur. Yangının kontrol altına alınmasını takiben, sprinkler açılan bölgenin ıslak alarm vana istasyonundaki kesme vanası kapatılarak bölgeye su akışı durdurulabilir. Islak alarm vanası üzerinde aşağıdaki yardımcı ekipmanlar bulunur:
(a) Geciktirme Hücresi
Su giriş basıncındaki düzensizlik ve dalgalanmalar nedeniyle oluşabilecek hatalı alarmları engellemek için ıslak alarm vanası ile birlikte kullanılan cihazdır:
(b) Su Alarm Gongu
Alarm vanasından su geçişi ile tetiklenen suyun akış gücü ile çalışan alarm zilidir.Çoğunlukla bina dışına monte edilerek sprinkler sisteminin alarm durumunda olduğunu iletmek için kullanılır.
(c) Presostat
Önceden ayarlı basınç değeri veya ayarlanabilen basınç değerinde elektriksel olarak kontakt sağlamak için alarm vanasına bağlanan elemandır. Presostat, her zonda su akış alarmı almak için kullanılır.
(d) Basınç Göstergeleri
Islak alarm vanası giriş ve çıkışındaki basıncı göstermek için kullanılır.
(e) Ana Drenaj Vanası
Sprinkler zonundaki su boşaltılmak isteniyorsa, kesme vanası kapatıldıktan sonra alarm vanası üzerindeki ana drenaj vanasından boşaltılabilir.
8.4.1.3 Tasarım Bilgileri
(a) Her bir ıslak borulu sprinkler zonunda bir adet ıslak alarm vanası kullanılmalıdır.
(b) Her alarm vanasının altına kesme vanası yerleştirilmelidir.
(c) Sprinkler alarm vanaları bina içinde düzenlenen ring halindeki ana besleme hattından besleniyorsa, ana besleme ringi bölgesel kontrol vanaları ile bölgelere ayrılmalıdır. Ringin her bölümünden en fazla 4 adet alarm vanasına besleme yapılmasına izin verilir.¹
(d) Alarm vanası
8.4.2 Kuru Alarm Vanası
8.4.2.1
Kuru borulu sprinkler sisteminde basınçlı hava ile suyu birbirinden ayıran ve kontrolü sağlayan
vanadır.
8.4.2.2 Çalışma Prensibi

Kuru alarm vanası kuru borulu sprinkler sistemlerinde kullanılır. Kuru borulu sprinkler sistemleri, kuru alarm vanasının üst kısmının basınçlı hava veya inert gaz ile sürekli olarak basınç altında tutulduğu ve kuru alarm vanasının alt kısmının su ile basınç altında tutulduğu sistemlerdir. Kuru alarm vanası sonrasındaki sprinkler boru tesisatında tutulan basınçlı hava kuru alarm vanasını kapalı tutmak için mekanik güç oluşturur. Otomatik sprinkler veya test drenaj vanasının açılmasıyla, hava basıncı hava/ su basıncı dengeleme noktası veya oranının altına düşer. Kuru alarm vanasını kapalı tutan dengeleme basıncında klape açılır ve sprinkler tesisatına su akışı başlar. Vananın açılmasıyla presostat ve su alarm gongu aktive olur. Mekanik ve elektriksel alarmlar devreye girer. Kuru alarm vanası açıldıktan sonra üretici kurma talimatına göre sıfırlanması gereklidir. Kuru alarm vanası üzerinde aşağıdaki yardımcı ekipmanlar bulunur:
(a) Su Alarm Gongu
Alarm vanasından su geçişi ile tetiklenen suyun akış gücü ile çalışan alarm zilidir.Çoğunlukla bina dışına monte edilerek sprinkler sisteminin alarm durumunda olduğunu iletmek için kullanılır.
(b) Presostat
Önceden ayarlı basınç değeri veya ayarlanabilen basınç değerinde elektriksel olarak kontakt sağlayarak zonda su akış alarmı almak için kullanılır.
(c) Basınç Göstergeleri
Alarm vanası giriş ve çıkışındaki basıncı göstermek için kullanılır.
(d) Ana Drenaj Vanası
Sprinkler zonundaki su boşaltılmak isteniyorsa, kesme vanası kapatıldıktan sonra alarm vanası üzerindeki ana drenaj vanasından boşaltılabilir.
(e) Hava Basınç Ayar Düzeneği
Kuru alarm vanası ile birlikte kullanılan hava basınç ayar düzeneği ile hava beslemesinin basıncı düzenlenerek sistem için gerekli basınca getirilir. Hava basınç ayar düzeneğinin iki tipi bulunmaktadır. Hava beslemesi, sprinkler tesisatında gerekli basınç ihtiyacınınüzerinde olan tesis içi sabit basınçlı hava hattından sağlanıyorsa basınç düşürücü tipte
sahada ayarlanabilir tip basınç regülatörü ihtiva eden tipte hava basınç ayar düzeneği kullanılmalıdır. Hava beslemesi küçük veya tanksız bir kompresör vasıtasıyla yapılıyorsa, sistem basınçlarını uygun aralıkta sağlamak üzere kompresör kontr ol tipi hava basınç ayar düzeneği kullanılmalıdır. Kompresör tipi hava basınç ayar düzeneği, sistemde hava
kaçakları olması durumunda üzerindeki basınç anahtarı vasıtasıyla kompresörü devreye sokup, istenen basınca ulaşıldığında devre dışı bırakma özelliğindedir.
(f) Hızlandırıcı
Basınçlı hava hattındaki hızlı basınç farklarını izleyerek, tesisattaki basınçlı havayı boşaltarak kuru alarm vanasının daha hızlı açılmasını sağlar. Özellikle büyük sistemlerde kuru alarm vanasının hızlı çalışmasını sağlayan bir aksesuardır. Kuru borulu sistemlerde suyun en uzak noktadaki sprinklere en fazla 60 saniye içinde ulaşması gereklidir.
(g) Hava Presostatı
Hava beslemesi basınç durumunu izlemek amacıyla kullanılmalıdır.

8.4.2.3 Tasarım Bilgileri
(a) Her kuru borulu sistem zonunda, kuru alarm vanası kullanılmalıdır.
(b) Kuru alarm vanası ve besleme hattı donma riski olmayan ısıtılmış mahallere yerleştirilmelidir.
(c) Klapeyi kapalı tutacak gücü sağlayan hava basıncı, sistem su basıncına göre üretici kataloglarında belirtilir. Yaklaşık olarak hava basıncının su basıncına oranı 1/3 alınabilir. Kesin değerler için üretici kataloglarına bakılmalıdır.
(d) Kuru alarm vanasına hava beslemesi yapılan kaynak sürekli olmalıdır. Hava beslemesi, sistemin dolumunu 30 dakika içinde sağlayacak kapasitede olmalıdır.
8.4.3 Ön Tepkili Alarm Vanası
8.4.3.1
Ön tepkili sprinkler sisteminde basınçlı hava ile suyu birbirinden ayıran ve kontrolü sağlayan vana
veya vanalar grubudur. Ön tepkili alarm vanası sprinkler su tesisatına su girişini kontrol altında tutar.
8.4.3.2 Ön tepkili alarm vanaları çalışma prensiplerine göre üç tipi bulunur:
(a) Kilitlemesiz Ön Tepkili Alarm Vanası
Kilitlemesiz ön tepkili alarm vanası, algılama cihazının aktive olmasıyla veya sprinklerin açılmasıyla boru tesisatına su girişine izin verir ve açık olan sprinklerden su boşalır. Kilitlemesiz ön tepkili alarm vanasında iki tip aktivasyon seçeneği bulunur:
- Pnömatik Aktivasyon
Korunan mahalde basıncı süpervize edilen bir pilot hat devresi bulunur ve pilot hatüzerinde bulunan bir sprinkler veya sistem tesisatı üzerindeki bir sprinkler açıldığında vana diyaframındaki su boşalır ve vana açılır. Sadece pilot sprinkler açılırsa ve sistemdeki sprinkler açılmasa bile, su tesisatı doldurur ve alarmlar çalışır. Sadece sistem üzerindeki sprinkler açılırsa veya sprinkler hasar görürse, su sisteme dolar ve açık olan sprinklerden boşalır ve alarmlar çalışır.
- Pnömatik/Elektrikli Aktivasyon
Bu sistemde hem pnömatik basınçlı sprinkler tesisatı, hem de elektriksel aktivasyon elemanları (solenoid vana, söndürme paneli ve dedektörler) bulunur. Bu sistemde ön tepkili alarm vanası, tesisattaki hava basıncının düşmesi veya elektrikli algılama sisteminin devreye girmesi olaylarının herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda açılır.
Sadece elektrikli algılama sistemi devreye girdiğinde ve sprinkler açılmadığı halde su tesisatı doldurur ve alarmlar çalışır. Sadece sistem üzerindeki sprinkler açılırsa veya sprinkler hasar görürse, elektrikli algılama sistemi devreye girmemiş olsa bile sisteme su dolar ve açık olan sprinklerden boşalır ve alarmlar çalışır.
(b) Tek Kilitlemeli Ön Tepkili Alarm Vanası
Tek kilitlemeli ön tepkili alarm vanası dedektörlerin aktive olmasıyla sprinkler boru tesisatına su girişine izin verir ve açık olan sprinklerden su boşalır. Sprinklerin yanlışlıkla açılması veya boruda kaçak olması durumunda izleme basınç anahtarından arıza alarmı alınır ancak baskın vana açılmaz. Tek kilitlemeli ön tepkili alarm vanasında iki tip aktivasyon seçeneği bulunur:
- Pnömatik Aktivasyon
Korunan mahalde basıncı süpervize edilen bir pilot hat devresi bulunur ve pilot hatüzerinde bulunan bir sprinkler açıldığında vana diyaframındaki su boşalır ve vana açılır. Sprinkler tesisatında sadece izleme amaçlı pnömatik basınç sağlanır ve düşük basınç alarm anahtarı ile kaçaklar izlenir. Pilot hatta bulunan sprinkler açıldığında ve sistemdeki sprinkler açılmadan, sprinkler tesisatı su ile dolar ve alarmlar çalışır. Sadece sistemdeki sprinkler veya boru sisteminde hasar olduğunda vana açılmaz, düşük hava basınç alarm anahtarı devreye girer ancak hatta su girişi olmaz.
- Elektriksel Aktivasyon
Ön tepkili alarm vanası ile birlikte solenoid vana, söndürme paneli ve algılama sistemi kullanılır. Algılama Sistemi devreye girdiğinde solenoid vananın açılmasıyla, vana diyaframındaki su boşalır ve vana açılır. Sprinkler tesisatında sadece izleme amaçlı pnomatik basınç sağlanır ve düşük basınç alarm anahtarı ile kaçaklar izlenir.
Algılama sistemi ile elektriksel boşaltım mekanizması açıldığında, sistemdeki sprinkler açılmadan, sprinkler tesisatı su ile dolar ve alarmlar çalışır. Sadece sistemdeki sprinkler veya boru sisteminde hasar olduğunda vana açılmaz, düşük hava basınç alarm anahtarı devreye girer ancak hatta su girişi olmaz.
(c) Çift Kilitlemeli Ön Tepkili Alarm Vanası:
Çift kilitlemeli ön tepkili alarm vanasının açılması için solenoid vana ve kuru pilot aktivatör ile gerçekleşir. Çift kilitlemeli vananın açılması için iki bağımsız olayın gerçekleşmesi gerekir. Bir veya daha fazla sayıdaki sprinklerin açılmasıyla tesisattaki hava basıncının düşmesi ve algılama sisteminin devreye girmesiyle solenoid vananın açılması gereklidir.
Çift kilitlemeli ön tepkili alarm vanası sadece hem kuru pilot aktivatör, hem de solenoid vana açıldığında aktive olur. Aktivasyon yöntemi mahalde kullanılması uygun görülen algılama sistemi seçeneğine göre belirlenir.
- Pnömatik/Elektrik Aktivasyon:
Bu sistemde hem pnomatik basınçlı sprinkler tesisatı, hem de elektriksel aktivasyon elemanları (solenoid vana, söndürme paneli ve dedektörler) bulunur. Bu sistemdeön tepkili alarm vanası, tesisattaki hava basıncının düşmesi ve algılama sisteminin devreye girmesi olaylarının her ikisinin de gerçekleşmesi durumunda açılır. Sadece tesisattaki hava basıncının düşmesi durumunda, ikinci olay gerçekleşene kadar vana aktive olmaz. Bu sayede sprinkler veya borulamadaki yanlışlıkla hasar oluşması gibi durumlarda hatta su girişi olmaz. İlave olarak algılama sisteminden sinyal alındığında, hava basıncında düşüş yoksa yine vana aktive olmaz. Her iki olayın tek başına
gerçekleşmesi durumunda kullanıcı sadece uyarı alarmlarını alır.
- Elektrik/Elektrik Aktivasyon:
Elektrik aktivasyon mekanizmasında iki ayrı elektriksel algılama cihazı kullanılır. Mahalde dedektörler ve sprinkler tesisatında düşük hava basınç anahtarı kullanılır. Algılama cihazları çapraz zonlu söndürme kontrol paneline bağlanır. Bu sistemde ön tepkili alarm vanası, tesisattaki düşük hava basınç anahtarı ve algılama cihazlarının devreye girmesi olaylarının her ikisinin de gerçekleşmesi durumunda açılır. Sadece tesisattaki hava basıncının düşmesi durumunda, ikinci olay gerçekleşene kadar vana aktive olmaz. Bu sayede sprinkler veya borulamadaki yanlışlıkla hasar oluşması gibi
durumlarda hatta su girişi olmaz. İlave olarak algılama sisteminden sinyal alındığında, hava basıncında düşüş yoksa yine vana aktive olmaz. Her iki olayın tek başına gerçekleşmesi durumunda kullanıcı sadece uyarı alarmlarını alır.
- Pnömatik/Pnömatik Aktivasyon:
Bu aktivasyon sistemi için korunan mahale sprinkler tesisatı dışında bir de pilot sprinkler hattı yapılır. Pilot sprinkler tesisatı, uygun vana trimleri sağlanarak, ıslak veya kuru pilot hat olarak düzenlenir. Ön tepkili alarm vanası hem pilot hattaki sprinkler hem de sistemdeki sprinkler açıldığında aktive olur. Sadece bir hattaki sprinkler açıldığında
vana açılmaz ve tesisata su girişi olmaz. Her iki olayın tek başına gerçekleşmesi durumunda düşük basınç izleme alarmı alınır. İki ayrı olayda da pnömatik aktivasyon sistemi kullanıldığından, söndürme paneli kullanımına gerek yoktur.
 
 
© NORM TEKNİK Malzeme Ticaret İnşaat San. A.Ş.